Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) krijgen voor een voornaamswijziging
23 februari 2020
Show all

Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland

Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland

Om een voornaam te kunnen wijzigen, moet er een schriftelijk verzoek tot voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland. bij de rechtbank worden gedaan. Degene die het verzoek doet, is de verzoeker. Het is belangrijk om te weten dat de gewenste voornaam niet ongepast mag zijn en ook niet hetzelfde mag zijn als een bestaande achternaam, tenzij dit ook een normale voornaam is.

Er zijn talloze redenen waarom iemand zijn of haar voornaam zou willen wijzigen. Zo was er vorig jaar een zaak voor de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:6688), waarin er namens de vader voor zijn minderjarige dochter een verzoek werd gedaan tot verandering van de voornaam.  De ouders van het meisje zijn, evenals het meisje, niet geboren in Nederland. Van de drie was er geen geboorteakte beschikbaar, met daarin de geboortena(a)m(en), en er was geen mogelijkheid om deze in te zien nu er onrust heerst in Saoedi-Arabië en de geboorteakten zich daar bevinden.

De dochter stelde dat ze een zwaarwegend belang had bij het veranderen van haar voornaam. Ze is geboren met de naam X, hetgeen feitelijk een jongensnaam is. Deze naam is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit die haar en haar vader de Nederlandse nationaliteit heeft gegeven. De dochter wil naam X niet. De dochter heeft hier last van bij haar werk als caissière en op school en zij schaamt zich voor de naam. De naam X betekent in het Arabisch ‘hoop’ en ‘streven’.

Art. 1:4 lid 4 BW bepaalt dat de rechtbank de voornamen kan wijzigen op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Volgens lid 2 van hetzelfde artikel mogen de namen niet ongepast zijn of hetzelfde zijn als bestaande achternamen, tenzij dit gebruikelijke voornamen zijn. Ook moet er een voldoende zwaarwichtig belang bestaan bij het verzoek. Volgens de eerdere uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens moet er worden gekeken welk belang het zwaarst weegt. Het belang van de staat in deze is dat voornamen een belangrijke rol spelen in de maatschappij met betrekking tot de identiteit van personen. Het is gewenst voor het rechtsverkeer om zo consequent mogelijk te blijven in de registratie van persoonsgegevens. Het belang van de verzoeker moet dusdanig zijn, dat dit het belang van de staat overschijnt. Er moet een dusdanige mate van ongemak/overlast zijn dat het rechtvaardig is om het belang van de staat als het ware opzij te schuiven.

In voornoemde uitspraak, is de rechter van oordeel dat het belang van de dochter voldoende zwaarwichtig is.

Verder speelde de vraag omtrent de ontbrekende geboorteakte. Art. 1:25c BW bepaalt dat de rechtbank Den Haag de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van een geboorteakte kan vaststellen, indien het gaat om een persoon die buiten Nederland is geboren en de geboorteakte ontbreekt en/of niet kan worden teruggevonden. De mogelijkheid tot vaststelling van de geboortegegevens is beperkt tot gevallen die voldoende aanknoping hebben met de Nederlandse rechtssfeer. Dit is moeilijk verwoord en komt erop neer dat de verzoeker Nederlander moet zijn of verblijfsvergunning moet hebben. Volgens lid 2 van dat artikel dient de rechtbank bij de vaststelling van de geboortegegevens rekening te houden met alle bewijzen omtrent de omstandigheden en het tijdstip waarop de geboorte moet hebben plaatsgehad. Ook in deze zaak heeft de rechtbank hier rekening mee gehouden. De dochter is een, weliswaar in het buitenland geboren, Nederlander doordat haar vader het Nederlanderschap heeft verkregen bij Koninklijk Besluit. De rechtbank heeft rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. De akte, als die al is opgemaakt, kan niet worden ingezien door de omstandigheden waarin het geboorteland van dochter verkeerd.

Het feit dat er geen geboorteakte beschikbaar is, is volgens de rechtbank geen belemmering voor de voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland. Er kan namelijk niet van de vader gevergd worden dat hij de geboorteakte van zijn dochter overlegt, nu deze zich bevindt in een onrustig land.

Heeft u vragen omtrent uw wens om uw voornaam te wijzigen, doe dan de gratis Quick Check.

Comments are closed.