Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band

Voldoende zwaarwichtig belang bij wijzigen voornaam
Voldoende zwaarwichtig belang bij wijzigen voornaam
27 oktober 2019
Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) krijgen voor een voornaamswijziging
23 februari 2020
Show all

Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band

Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band

Bij het verzoek aan de rechter om wijziging, verwijdering of toevoeging van een voornaam kind vanwege een bijzondere band zal de rechter een belangenafweging moeten maken. Deze uitspraak van de rechter te Oost-Brabant van 12 december 2019 laat zien dat de rechter ook in bijzondere situaties kan oordelen dat het belang van de verzoeker zwaarder weegt dan het belang van de staat om de naamsregistratie in stand te laten.

Vanwege de zeer bijzondere relatie tussen de vader en zijn meervoudig gehandicapte dochtertje wilde de vader de naam van zijn dochter toevoegen aan zijn eigen voornaam om zo de band te vereeuwigen. De rechter wees het verzoek toe en overwoog als volgt:

“De vraag wanneer sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang, wordt in de wet en de wetsgeschiedenis niet beantwoord. Daarvoor dient aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

“Omdat voornamen een middel zijn om personen binnen hun familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren, vallen zij onder het begrip privéleven en familie- of gezinsleven, zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. Het door dit artikel beschermde belang brengt mee dat inmenging van enig openbaar gezag niet is toegestaan. Niet iedere regulering houdt evenwel ook een inmenging in. Een weigering om een voornaam te wijzigen kan niet zonder meer als ongeoorloofde inmenging worden aangemerkt. Daarvoor zal steeds moeten worden onderzocht of sprake is van een evenwichtige belangenafweging (“fair balance”) tussen enerzijds de belangen van het individu en anderzijds de belangen van de staat, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat de staat/de rechter een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt. Daarbij dienen alle feiten en omstandigheden te worden meegewogen.

Op grond van de stukken, maar met name ook op grond van de toelichting van verzoeker tijdens de mondelinge behandeling, is de rechtbank er voldoende van overtuigd dat verzoeker een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij de verzochte wijziging van zijn voornaam. Verzoeker heeft in een uitermate persoonlijk betoog heel duidelijk gemaakt dat hij een meer dan bijzondere band heeft met zijn dochtertje. Ook al praat zij niet en kan zij door een lage spierspanning niet zelfstandig eten en lopen, toch heeft hij de afgelopen jaren veel van haar geleerd en ondervindt hij – hoe vreemd het ook moge klinken – veel steun van haar: zij laat hem zien wat ertoe doet. Verzoeker herkent veel van zichzelf in [B] als zij elkaar aankijken. [B] laat hem voelen dat hij de basis is van haar bestaan. Als het slecht gaat, is [B] degene die verzoeker staande houdt. Hun verbondenheid is zeer intens.”

Kunt u in uw situatie een voornaam kind toevoegen vanwege een bijzondere band? Doe dan de gratis Quick Scan voor een vrijblijvend advies van onze advocaten.

Comments are closed.